Informatie

Schietsport is een concentratiesport die inspanning vergt doch tegelijkertijd ontspanning geeft na de dagelijkse werkzaamheden.

Er wordt op onze club door de volwassenen geschoten met vuurwapens en voor de jeugd is er de mogelijkheid om te schieten met luchtdrukwapens.

Schietsport is een sport voor perfectionisten die niets willen missen, van recreanten tot topsporters. Een sport die door iedereen vanaf de leeftijd van 10 jaar kan worden beoefend. Zij staat open voor mannen en vrouwen, jong en oud, valide en mindervalide personen. Sportschutters vind je in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdsklassen.

Dit geldt ook voor onze vereniging, het ledenbestand van ca.275 vormt een doorsnede van de maatschappij.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vrouwelijke leden wat ondervertegenwoordigd zijn (ca 20%) maar zij compenseren dat door gemiddeld beter te schieten dan mannen!

 

 

Onze vereniging steunt op vier belangrijke pijlers, dit zijn: Organisatie, Communicatie, Discipline en Teamgeest.

Organisatie

De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende landelijke organisatie KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie). De KNSA vertegenwoordigt bijna 800 verenigingen met in totaal ruim 42.000 sportschutters. Binnen dit verband zijn wij als één van de eerste verenigingen door de KNSA gecertificeerd. Begin 2008 is ons daarvoor een kroon toegekend. Dit betekent dat we zijn gecontroleerd op onderkomen en organisatie en daarbij aan de hoogste eisen voldoen. Ons bestuur bestaat uit negen leden. Ieder van deze bestuursleden heeft een schriftelijk vastgelegd takenpakket naast hun algemene verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het bestuur. Het bestuur vergadert iedere maand. Zoals eerder genoemd zijn onze leden afkomstig uit alle lagen van de bevolking en met verschillende achtergronden. Welke positie iemand in het maatschappelijke leven bekleedt doet er bij ons niet toe. Binnen de vereniging is iedereen gelijk en omdat te benadrukken spreken we elkaar aan met je en jij en de voornaam.

Communicatie

Een goede communicatie is van groot belang voor een goede sfeer binnen de vereniging. Zo worden misverstanden veelal voorkomen en voelt eenieder zich beter betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Het uitwisselen van informatie gebeurt binnen onze vereniging in alle openheid waarbij te denken valt aan bestuur richting leden en andersom. Dit gebeurt via persoonlijke contacten en schriftelijk door het na een week ter inzage leggen van verkorte bestuursverslagen en het publiceren daarvan in ons vijf maal per jaar verschijnende verenigingsblad Open Vizier.

Discipline

Een schietsportvereniging is weliswaar een sportvereniging maar vergt toch, door het omgaan met potentieel dodelijke wapens, een heel eigen aanpak. Dit geldt met name voor het garanderen van de persoonlijke- en maatschappelijke veiligheid. Daarbij gaat het om het strikt naleven van wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Wet Wapens en Munitie en de daarvan afgeleide Circulaire Wapens en Munitie. Maar ook aan de regels van ons Huishoudelijk Reglement wordt streng de hand gehouden.

Teamgeest

Onze vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van de leden. Meer dan 70 vrijwilligers zetten op alle mogelijke gebieden hun kennis en kunde in. Volgens het Huishoudelijk Reglement wordt van ieder lid verwacht diensten voor de vereniging te verrichten als daarom wordt gevraagd. In de praktijk blijkt echter dat onze leden zelf het initiatief nemen als ze denken iets meer voor de vereniging te kunnen betekenen dan alleen het betalen van de contributie en het behalen van de benodigde schietbeurten. Daarnaast vinden we het sociale aspect van grote betekenis voor de teamgeest, de betrokkenheid en het plezier dat de leden aan hun lidmaatschap beleven. Dit sociale deel vindt plaats in onze kantine, voor- en na de schietbeurten en tijdens evenementen.

Interessante links betreffende schietsport: 

Certificering

OSV Graaf Engelbrecht van Nassau gecertificeerd met 1 kroon
Door de KNSA is een certificeringssysteem in het leven geroepen teneinde de kwaliteit en het aanzien van de schietsport in Nederland op een hoger peil te brengen. Op dinsdag 26 februari 2008 heeft SV Graaf Engelbrecht van Nassau van de Vice-Voorzitter van de KNSA het keuringscertificaat met 1 kroon ontvangen, alsmede de bijbehorende plaquette.

Onze vereniging is de zevende vereniging in Nederland welke bovengenoemd Certificaat met trots in ontvangst mocht nemen.